معرفی اثار

موضوع «امام نمایانندة ماموم خود است» از مثنوی شریف توسط استادمحمد قدسی

  امام نمایانندة ماموم خود است هر امامی در اسلام با هر عقیده و منش و روشی نماینده و نمایانگر مامومین خود است و باید این موضوع را یک هشدار جدی تلقی کرد و طوری نباشد که امامان ما فردای قیامت بفرمایند ما کاری با این مامومین و امت سست ...

ادامه نوشته »