معرفی اثار

موضوع «عین الیقین و علم الیقین»از مثنوی معنوی توسط استاد محمد قدسی

    ابیاتی پیرامون عین الیقین و علم الیقین مابین حق و باطل 4 انگشت است زلیخا گفتن و یوسف شنیدن شنیدن کی بود مانند دیدن ( موضوعات: خیال ، توهم ) شنیدار ها قابل اعتماد نیست و هیچ مرتبه ای از یقین را دارا نیست البته اگر از اهل ...

ادامه نوشته »