معرفی اثار

موضوع «یقین و مراتب آن» از مثنوی معنوی توسط استاد محمد قدسی

یقین و مراتب آن در دفتر اول داستان زیر در بارة  زید بن حارثه که در بخش روایات هم به آن اشاره شد  از سیاق گفتار چنین بر می آید که زید مصداق مرحلة عین الیقین است  و در آخر به مرحلة حق الیقین راه یافته است *** پرسيدن پيغامبر ...

ادامه نوشته »