معرفی اثار

غزل «حُرَّم و با غم جانانۀ خود» سرودۀ استاد محمد قدسی (دربارۀ حربن یزید ریاحی)

حُّرَّم و با غم جانانة خود … حُّرَّم و با غم جانانة خود دلشادم « بندة عشقم و از هردوجهان آزادم» تا کنون در تن ویرانة خود گم بودم خویش را جستم و در خانة دل آبادم شادم از این که پسندیده کنون یار ، مرا جای دارد برسد تا ...

ادامه نوشته »