معرفی اثار

موضوع«مقام شفاعت پیامبران و امامان معصوم علیهم صلوات الله»از مثنوی معنوی توسط استاد محمد قدسی

        مقام شفاعت پیامبران و امامان معصوم علیهم صلوات الله یکی از معتقدات شیعه ، قبول شفاعت برای خاندان عترت و طهارت و در راس آن پیامبر علیهم صلوات الله است در قرآن به این شفاعت اشاره شده است و روایات زیادی از امامان معصوم در این ...

ادامه نوشته »