متفرقه

مولوی شیعه

مثنوی معنوی، دفتر ششم، ابیات 4538 تا4552 :          زين سبب پيغمبر با اجتهاد                                                              نام خود و آن على مولا نهاد                  گفت هر كاو را منم مولا و دوست                                  ...

ادامه نوشته »