خانه / بایگانی برچسب: موسی

بایگانی برچسب: موسی

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و پنجم،از بیت 1157 تا 1196

متن ابیات:از بیت 1157 تا 1173 **فرستادن فرعون به مداين در طلب ساحران ( 1157) چون كه موسى باز گشت و او بماند                                اهل راى و مشورت را پيش خواند ( 1158) آن چنان ديدند كز اطراف مصر                                جمع آردشان شه و صرّاف مصر ( 1159) او بسى ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و چهارم،از بیت 1121 تا 1156

متن ابیات:از بیت 1121 تا 1135 ( 1121) از گزافه كى شدند اين قوم لنگ؟                                  فخر را دادند و بخريدند ننگ‏       ( 1122) پا شكسته مى‏روند اين قوم حج                              از حرج راهى است پنهان تا فرج‏   ( 1123) دل ز دانش‏ها بشستند اين فريق                        ز آن كه ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و سوم،از بیت1082 تا 1120

متن ابیات:از بیت 1082 تا 1086 **پاسخ فرعون موسى را عليه السّلام         ( 1082) گفت فرعونش ورق در حكم ماست                          دفتر و ديوانِ حكم، اين دم مراست‏ ( 1083) مر مرا بخريده‏اند اهل جهان                                    از همه عاقل‏ترى تو اى فلان؟       ( 1084) موسيا خود را خريدى هين ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیست و دوم،از بیت 1029 تا 1081

متن ابیات:از بیت 1029 تا 1052 ( 1029) اين سخن پايان ندارد ، مارگير                                      مى‏كشيد آن مار را با صد زَحير         ( 1030) تا به بغداد آمد آن هَنگامه جو                                            تا نهد هنگامه‏اى بر چار سو ( 1031) بر لبِ شط، مَرد، هنگامه نهاد                                              غلغله در شهرِ ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه بیستم، ابیات 902 تا 975

متن ابیات:از بیت 902 تا 913 **پيدا شدن استاره موسى عليه السّلام بر آسمان و غريو منجّمان در ميدان         ( 902) بر فلك پيدا شد آن اِستاره‏اش                                   كورىِ فرعون و مكر و چاره‏اش‏       ( 903) روز شد گفتش كه اى عِمران برو                                  واقفِ آن غلغل و، آن ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه نوزدهم، ابیات 840 تا 901

متن ابیات :از بیت 840 تا 854 *قصّه خواب ديدن فرعون، آمدنِ موسى را عليه السّلام و تدارك انديشيدن* ( 840) جهدِ فرعونى، چو بى توفيق بود                           هر چه او مى‏دوخت آن تَفتيق بود ( 841) از مُنجِّم بود در حكمش هزار                            وز مُعَبِّر نيز و، ساحر بى‏شمار ...

ادامه نوشته »

مثنوی معنوی، دفتر سوم، جلسه پنجم، ابیات 156 تا 203

متن ابیات :ازبیت 156 تا 171 ( 156) اى خورنده خون خلق از راه بَرد                        تا نه آرد خون ايشانت نبرد ( 157) مال ايشان خون ايشان دان يقين                   ز آن كه مال از زور آيد در يمين‏ ( 158) مادر آن پيل بچگان كين كشد                  ...

ادامه نوشته »